top of page

הקלטות מפגשי סיוע

מפגש עם ד״ר אסף (סטי) אל בר

תנועה ומדיטציה עם אביגיל פן

מפגש ומדיטציה עם אביב נוימן

מפגש עם יעקב רז

מפגש עם יובל אידו טל

מדיטציית מטא עם נועה נחום

מפגש עם ד״ר אסף (סטי) אל בר | 2

הדרכה למטפלים, מנחים ומסייעים

סיכום ותקציר שלוש ההדרכות

כלים ראשוניים (1)

כלים דהרמיים (2)

כוחו של הרגע (3)

עבודה עם אשמה

bottom of page