top of page

לב קל לקשב פתוח

עמותת ״לב קל לקשב פתוח״ (ע״ר 580575587) נולדה כיוזמה של תלמידים, מורים ואנשי צוות מבית-הספר פסיכו-דהרמה, בכוונה לסייע לכל מי שמעונין ללמוד בבית הספר, אך מתקשה בתשלום שכר הלימוד. ברצוננו לאפשר לכל מי שרואה ערך בלימודים ובפעילויות להשתתף בהן, מבלי שקושי כלכלי יהווה מכשול.

לצד מימון מלגות לימודים לתלמידים מטרתנו לתמוך בעמותת ״קשב פתוח״ ובית הספר פסיכו-דהרמה בהתנהלות תומכת למידה ובכלל זה במלגות להכשרות מורים, סיוע במימון פרויקטים מיוחדים דוגמאת כנסים וריטריטים, ארוח מורים בכירים מהארץ ומחו״ל, ועוד. 

לתרומה

עמותת לב קל לקשב פתוח

בנק הפועלים, סניף 568

 מס׳ חשבון 282019 

לפרטים נוספים:

goni@pdharma.com

bottom of page