Psychodharma-Logo.png

פסיכו-דהרמה
בית הספר לתורת הנפש הבודהיסטית

מי אנחנו?

פסיכו-דהרמה הוא בית ספר הפועל במסגרת עמותת ‘קשב פתוח’ – קהילה של מתאמנים ותלמידים העוסקים באימון ויישום תורת הנפש הבודהיסטית בחיי היומיום פעילויותינו כוללות קורסים, מפגשים חד פעמיים, ופרויקטים על בסיס התנדבותי ברוח הבודהיזם

תכליתנו היא הזמנה למסע גילוי ואימון שיאפשר חיי עומק ותמורה  מיטיבה בחיי המתאמנים והתלמידים, בחיי הסובבים אותם ובחיים בעולם, דרך העמקת האושר והפחתת הסבל באמצעות הרעיונות, הערכים והשיטות של הבודהיזם.
שאיפתנו היא  להטביע חותם משמעותי בתרבות ובאורח ההתנהלות בישראל ומחוצה לה, דרך עבודה עם כל מי שיחפוץ: פרטים, ארגונים וקהילות.
דרכנו היא דרך התבונה, החמלה, החקירה האישית, ההתנסות והגילוי, והמחויבות שלנו ללכת בדרך אותה אנחנו מציעים. דרכנו חילונית – אין אנו מסגרת דתית המציעה אמת אחת, או אמונה כזו או אחרת, למעט האמונה שכל הנלמד ניתן לבדיקה ולהתנסות. דרכנו מעשית – חקירת החיים מבפנים, תוך מחויבות לפעולות הנובעות מחקירה זו, ולא כגוף אקדמי המתבונן בחיים מבחוץ.
 

מהי תורת הנפש הבודהיסטית?

הנחת היסוד: רוב רובו של הסבל נגרם לא על-ידי מכות החיים הבלתי נמנעות כשלעצמן, כי אם מיחסנו אליהן. לכן המפתח להפחתת הסבל ולהעמקת האושר הוא בתודעה.

מוקד החקירה שלנו :התודעה שלנו, על כשליה ושיבושיה.

מהות הדרך: לקבל את הכאב הבלתי נמנע, לצמצם את הסבל שהוא פרי התודעה, להרחיב את הלכי-הנפש המחוללים אושר ולפתח נדיבות וחמלה לכל הסובב אותנו.

תוצאות אפשריות:  דרך של שינוי עמוק באופן היותנו, התבוננותנו והתנהלותנו בעולם. שינוי עמוק זה עשוי לאפשר ריפוי, הקלה על מצוקות או מניעתן, ומתוך כך מאפשר את קיומו של אורח חיים שפוי וצלול, עשיר ורענן.