theravada-buddhism-4749025_1920_edited.j

הדרך הבודהיסטית שנתה את פניה במעבר מתרבות אחת לאחרת, במעבר בין תקופות שונות. לב התרגול נותר על כּנו - ההבנה כי הקיום האנושי ספוג באי שביעות רצון וכי קיימת אפשרות להשתחרר מאי-הנחת ולמצוא חופש, אהבה ושמחה

אולם נדבכים שונים של הדרך משתנים בתואם לתרבות בה מתרחש התרגול.

מרטין בובר ואריך פרום, טוענים שניהם כי התרבות המערבית מתאפיינת בהתרבות של אינטראקציות בין-אישיות מחד גיסא, ובגדילה עצומה של הניכור מאידך גיסא. ניכור של האדם לעצמו, לאחרים ולטבע. בתקופות שונות, העבודה של 'תיקון אדם', כפי שמגדיר זאת בובר, התמקדה בעבודה פנימית או בעבודה עם הטבע. בתקופה הזו, נוכחת קריאה לתרגול במפגש עם האחרים – בזיקה, בַּקֵשר, במפגש.

גם הבודהיזם המערב מזהה זאת ואנו רואים התפתחות הולכת ומתרחבת של תרגול דרך מערכות יחסים. הן בצמיחה של יותר ויותר מסגרות קהילתיות והן בהתפתחות של פרקטיקות תרגוליות בין-אישיות, (דוגמת Insight Dialogue – 'דיאלוג של תובנה').

 

במפגש נעמיק בהבנת התפיסה הבודהיסטית באשר למערכות יחסים, נתבונן במערכות היחסים שלנו בתרגול המדיטטיבי ואף בתרגולים בין-אישיים. המפגש יכלול מדיטציות שקטות, מדיטציות של 'איכויות הלב' ותרגילים.

התעוררות התרגול במערכת יחסים

בודהיזם מערבי, מרטין בובר והתרגול במערב

מפגש דהרמה

 יום שלישי 19 ינואר 2021 

בין השעות: 18:00-21:00

בהנחיית: ד"ר אסף סטי אל בר

עלות המפגש : 50 ש"ח

לנרשמים ישלח קישור השתתפות 
יום לפני המפגש