monk-4666751_1920_edited.jpg

תשומת לב, חמלה ובודהיצ'יטה

בהנחיית: אסף סטי אל-בר

יום תרגול במסורת הויפסנא

21 מאי 2021

בין השעות  10:00-17:00

יתקיים באופן היברידי משולב (און ליין + כיתת לימוד)

איזה צורך יש במילים נוספות?

הילדותי פועל למען טובתו,

הערים פועלים לטובת אחרים.

פשוט התבוננו בהבדל ביניהם....

 

מקור כל המכאובים בעולם

שוכן במחשבה על עצמי;

מקור כל השמחה,

שוכן במחשבה על אחרים.

                        שנטידווה[1]

 

[1] ציטוט מתוך הדלאי לאמה, התמרת התודעה, 2006, עמ' 62. בציטוט המקורי מופיעה המילה 'הבודהות', פה בחרתי לתרגם הערים.

בודהיצ'יטה היא ההתכוונות להתעורר למען טובת כל היצורים החשים. היא מורכבת מ'בודהי' – התעוררות ומ'צ'יטה' – תודעה; יחד 'תודעת התעוררות'. פיתוח בודהיצ'יטה הוא אבן דרך משמעותית בתרגול של הבודהיזם המאוחר משום שזוהי ההגשמה של 'התכוונות הנכונה', הנתיב השני בדרך כפולת השמונה. בודהיצ'יטה מעוגנת בהבנה שהקיום ספוג באי-נחת, חריקה (דוקהה) וכי הפתרון השלם היחידי לכך הנו התעוררות, יש בה איפה גם חמלה עמוקה.

אולם בודהיצ'יטה היא לא רק ההתכוונות להתעורר, אלא ההתכוונות להתעורר למען כל האחרים שמעוגנת בחמלה לְסִבלָם של כל היצורים. יש בה, אפוא, גם הבנה עמוקה של הקשר ההדדי בין כל היצורים, של התהוות הגומלין התלויה. ההבנה של ההתהוות התלויה ושל הריקות היא שמאפשרת לפעול בנחישות, גם כשרואים ויודעים את ים הקושי.

מכל הסיבות האלה נחשבת בודהיצ'יטה לאיכות אותה חשוב לפתח ולטפח, משום שהיא שומרת עלינו, ממקדת אותנו, ומכוונת אותנו לדרך הנכונה.

 

יום התרגול הזה הוא הבשלה של שני הימים הקודמים. נעסוק בחקירה של בודהיצ'יטה ונעמיק בהבנתה באמצעות תרגולי החמלה. התרגול של הכרה בטוב יהה בהקשר זה תזכורת ליכולת שלנו להרבות טוב, למרות כל הקשיים.

רישום ליום התרגול 

יום שישי 21 מאי 10:00-17:00

יום התרגול מיועד אך ורק למי שתרגלו בעבר עם סטי תרגולי עומק של חמלה

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

ד"ר אסף סטי אל-בר

סדרה זו מיועדת למי שהגיעו מרקע קודם במדיטציה ובתכנים בהם עוסקים מפגשי הסדרה