tori-1976609_1920.jpg

ריקות, אנושיות וחסד

איש ואישה נוצקים ונולדים לצורתם, לאנושיותם, לצערם, לאהבתם, לשמחתם. 

אישה ואיש חולקים גם ממד אחר, בלתי נתפש. החופשי מהדמיותיהם. 

ממד ללא בסיס,  שאין בו סוף והתחלה. שבו אין אדמה, אין מים, אין אש, אין אוויר. ממד שהוא סוף הצער.

זוהי הצורה וזוהי הריקות,  אמצע לא שתיים. 

בתכנית זאת נבקש לחקור יחד ריקות וצורה, אנושיות וחסד כדרך חיים. 

אופן היות בעולם שיש בו  אינטימיות גדולה עם כל האנושי, 

ובאותה נשימה, חופש מצורות והדמיות. חופש מצער. 

הצער והחופש ממנו, הריקות והצורה מתגלים בנו אז יחד כחסד גדול.   

     

התכנית תכלול לימוד טקסטים שונים, התבוננות, תרגול ושיח.

מבנה הקורס

20 מפגשים + יום לימוד ותרגול ארוך

עם עדה אבשלום וגיתית שריקי

ימי רביעי בין השעות 09:00-12:00

החל מה-17.11.2021 

 

עלות הקורס: 4,900 ש"ח 

כולל דמי רישום בסך 200 ש"ח

 דמי הרישום נועדו על מנת לשריין לך מקום בקורס.

-תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.

-דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח.

גיתית שריקי

עדה אבשלום

למתרגלים ותלמידים ממשיכים

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו.