read-369040_1920_edited.jpg

ממשיכים

שנת חיי האחרונה: המוות כשעון מעורר לחיים

תורת הנפש הבודהיסטית מעודדת אותנו 'להסתכל למוות בעיניים' בלא הכחשה ובלא אימה, להתוודע למותנו וכך להתוודע גם לחיינו. בקורס זה נשתמש במוות כשעון המעורר אותנו לנצל היטב את הזמן שנותר לנו. באופן מעשי מאד, נהפוך את המיתה ואת המוות מאיום לכאורה, למציאות בעלת ערך רב, מציאות שיש טעם להכיר וללמוד באומץ לב.

הקורס הינו מעשי ויישומי באופיו. המשתתפים יחיו בפועל את חייהם בשנה הקרובה על פי האימון, התובנות וההחלטות שיגבשו לעצמם במהלך הלימוד

בין הנושאים

• פיתוח מודעות לפעולותינו בעולם תוך מודעות למוות

• שחרור מכבלים עצמיים

• פיתוח סדרי עדיפויות מועילים

• צמצום הסבל וריבוי טוב בעולם

• ויתור, תיקון וסליחה

• הותרת חותם מיטיב

עלות הקורס: 4,900 ש"ח 

כולל דמי רישום בסך 200 ש"ח

 דמי הרישום נועדו על מנת לשריין לך מקום בקורס.

-תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.

-דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח.

מבנה התוכנית

20 מפגשים + 4 ימי תרגול ארוכים

עם: יובל אידו טל, מאיה לאוב ותמיר גילת 

ימי שני, בין השעות: 18:00-15:00

החל מה-  11.10.2021

אנא מלאו את השאלון יחד עם הרישום לקורס 

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

מאיה לאוב

יובל אידו טל

תמיר גילת

הקורס מיועד לתלמידים שהשלימו

שנת לימוד אחת

בתכניות השונות