Berry%20Branches_edited.jpg

חכמת המעשה המסייע  

מטפלים

סדרת מפגשים בהם נעסוק בחוכמת המעשה המסייע ('אופייות'), שמקצתן ניתן לפגוש בסיפורי סיוע של הבודהה ושל חכמים אחרים, ומקצתן מאלו שפגשנו אנו בחיפושינו אחר דרכים להעמיק את החותם הטיפולי.  

בין האופייות בהן נעסוק יהיו:  

הרטוריקה של הסיוע: הגדרה מחודשת ושכנוע; חידות, משלים ומטפורות.  

הקהילה: כוחה המרפא; בריתות וגיוס תמיכה

סיוע בכאב: מוות ואובדן; הבלי העולם הזה

דילמות והכרעות

מאבקים וכוח

 

בשיעורים נפגוש סיפורים טיפוליים מן העולם הבודהיסטי, ונחלוק מן הניסיון המקצועי של המנחה ושל המשתתפים.

מבנה התוכנית

8 מפגשים + 2 ימי לימוד ותרגול

ימי שלישי, בין השעות: 15:30-12:30 

החל מה- 08.03.2022

 

-גביית תשלום עבור דמי הרישום הינה בכדי לשריין לך מקום בקורס.

-תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.

-דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח.

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

נחי אלון 

הקורס מיועד לבוגרי תכניות מטפלים