monk-4291779_1920_edited.jpg

הלב והיהלום: עיון שיטתי ואימון חי 
בסוטרת הלב ובסטורת היהלום

ממשיכים

שתיים מסוטרות הריקות והחמלה המרכזיות בעולם הבודהיסטי הן סוטרת היהלום וסוטרת הלב. זאת, למרות ובזכות האיכויות המערערות העומדות ביסודן, חדות ורכות מחשבתן, וחדות ורכות דרכי האימון שהן מציעות: 

"אין סבל, אין מקור לסבל, אין הכחדה של סבל, ואין דרך; אין ידיעה, אין השגה ואין אי-השגה. אי לכך, שאריפוטרה, בזכות אי-ההשגה, וכשהם נסמכים על החוכמה השלמה, מוּסרת מכשלת התודעה של הבודהיסטוות. כשבתודעתם אין כל מכשלה, אין בהם כל פחד." [סוטרת הלב] 

בקורס זה נתאמן בזה בדיוק.  

"פנה סובהוטי אל הבודהה ואמר: המכובד על הבריות, האם נכון הדבר שכשהשיג הבודהה את הערות השלמה שאין כדוגמתה, למעשה לא הושג דבר? ענה הבודהה: אכן, סובהוטי. אכן, בהגשמת הערות השלמה שאין כדוגמתה לא השגתי ולו את הקטן שבהישגים. לזה קוראים ערות שלמה שאין כדוגמתה." [סוטרת היהלום] 

 בקורס זה לא נשיג דבר. 

מבנה הקורס

20 מפגשים

עלות הקורס: 3,000 ש"ח 

בהנחיית: יובל אידו טל

ימי ראשון, בין השעות 08:30-11:30

החל מה- 8.11.20

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

יובל אידו טל

הקורס מיועד לתלמידים שהשלימו

שתי שנות לימוד

בתכניות השונות