woman-1807533_1920_edited_edited.jpg

הלב הער:

מודעות לגוף ושינויי הרגלים מנטליים

מתחילים

קורס שנתי המציע למידה של חוכמת הגוף כדי להיטיב ולרפא הרגלים בנפש.  נתרגל התבוננות בגוף ונלמד איך מוּדעות לגוף יכולה לחולל תמורה בהתנהלות התודעה. הקורס מתאים למי שרוצים לחולל שינוי בעצמם, ומסכימים להקשיב לגוף.

הגוף האנושי הוא האורגניזם המורכב ביותר על פני כדור הארץ; ביליונים של חלקיקים מיקרוסקופיים עובדים במשותף ומייצרים הוויה פלאית ומשוכללת. איזון חומרים עדין ומערך מוקפד של מנגנונים מאפשרים את קיומו של הגוף והכרחיים לו. חוכמתו של הגוף נתונה לו עוד מאז התהוותו ברחם האם. בשונה מהגוף, דווקא החשיבה נגועה לפעמים בבורות. במדיטציה אנחנו לומדים לחזור אל חוכמת הגוף, ובדרך כזו לשנות גם הרגלים בתודעה. מודעות קשובה לגוף היא ערוץ לשיפור איכות החיים בכל אורח חיים. בקורס נדבר על מודעות כאמצעי למציאת חיוך טרי, בטחון עצמי ואמוּן.

 

הקורס מבוסס על הספר גוף אנושי מדי (רסלינג 2014), והמפגשים יורכבו ממדיטציה בהנחיה, הרצאה ושיחה.

מבנה הקורס

20 מפגשים

בהנחיית: ד"ר עינב רוזנבליט

ימי חמישי, בין השעות: 08:00-10:30

החל מה- 5.11.20 

עלות הקורס: 2,500 ש"ח 

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

ד"ר עינב רוזנבליט

קורס שנתי

הקורס מיועד לקהל הרחב