yoga-4849681_1920.jpg

דיבור נכון: מקור המילים

מתחילים

"בני אדם זורים בכל יום לרוח, בכוונה ולפי תומם, מלים חמרים חמרים, אותן ואת צרופיהן השונים"

 

כך תיאר ביאליק את האופן בו מילים מפוזרות פעמים רבות לרוח – ללא כוונה ותשומת לב למקורן ולהשפעתן בעולם. כ- 2500 שנה לפניו, כאשר הבודהה תיאר את הדרך בעלת שמונת הנתיבים לשחרור, הוא סבר כי אחד הנתיבים מבין השמונה הינו 'דיבור נכון'. בחירה שעל פניה אינה מובנית מאליה.

כיצד האופן בו אנחנו מדברות יכול לסלול ולהגשים נתיבים של שחרור?  

בקורס נבקש להתבונן, להתוודע ולהתנסות במעשי הדיבור והשתיקה. נשאל מהו 'דיבור' (האם מילים רק מסמנות דבר מה במציאות?) ומהו 'דיבור נכון/מיומן'? נפנה תשומת לב לאופן בו הדיבור הגואה בנו: מה מניע אותו? מה אנחנו אומרות ובאיזה אופן? מה אנחנו מבקשות לומר ומה נאמר בפועל? נלמד להתבונן בכוונה העומדת ביסוד הדיבור והשתיקה.

 

נשאל מהי כוונה נכונה וכיצד  ניתן להביעה, וכיצד ראיה בהירה יכולה להדריך אותנו – לשתיקה ולדיבור מיומן. נבחן יחד את הנחיות הבודהה לדיבור נכון: אמת, תוצאות הדיבור, מיומנות הדיבור (איך ומתי לומר)  ונשאל כיצד הנחיות אלו יכולות להפוך לנביעה פנימית (שאינה רק ציות לכללים).

מבנה הקורס

6 מפגשים

(15 שעות לימוד)

בהנחיית: גיתית שריקי

ימי ראשון בין השעות 18:30-21:00

החל מה- 20/12/2020

עלות הקורס: 750 ש"ח 

תקנון

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

גיתית שריקי

הקורס מיועד לקהל הרחב