buddhist-1807518_1920_edited.jpg

בודהיצ'יטה: להרבות טוב בעולם

טיפוח חמלה שיודעת ריקות

מתרגלים ותיקים

בקורס נעמיק בהבנת תפיסת החמלה, בקשר בינה לבין חוק הקרמה ובקשר בין שתיהן לבין הריקות. נעמיק בתפיסה של 'חמלה נטולת מושא' – חמלה אשר אינה מצמצמת את עצמה לאובייקט או לצורת-פעולה מסוימת לאור תובנת הריקות.

 

כל אלה ישמשו תשתית להבנת בודהיצ'יטה – הרצון להתעורר ולהשתחרר למען רווחת כולם. בודהיצ'יטה מגלמת בתוכה תובנה עמוקה של החיבור ההדדי העמוק בין כל היצורים החשים, תובנה שמשמעה שהתרגול איננו, ולא יכול להיות 'עסק פרטי': ככל שאנו נעשים ערים, מודעים ואוהבים יותר, כך משתנה גם העולם.

 

תובנה שמשמעה מחויבות להקל על סבל ואי שביעות רצון (דוקהה) בכל דרך אפשרית. את התכנים הללו נפגוש בלימוד ובתרגול המדיטטיבי והמעשי: נתרגל מדיטציות שונות, נערוך תרגילים בין-אישיים ונעמיק בסוגיית היישום בחיי היום-יום של תכנים אלה.

מבנה הקורס

6 מפגשים + יום לימוד ותרגול ארוך

עלות הקורס: 1,500 ש"ח 

בהנחיית: ד"ר אסף סטי אל בר

ימי שלישי, בין השעות 15:30-18:30

החל מה- 9.2.21

תקנון

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

ד"ר אסף סטי אל-בר

קורס זה מיועד למי שהגיעו מרקע קודם במדיטציה ובתכנים בהם עוסק הקורס