tori-1976609_1920.jpg

הנגלה והנסתר | קורס און ליין

הדהרמה מוכרת במערב בעיקר בפניה הקוגניטיבים, הפסיכולוגיים והאתיים. מטבע הדברים אלה התכונות שהתאימו לצרכיהם של אנשי המערב המודרני.

לעומת זאת, ההיבט המיסטי של הדהרמה מודר מ"ארון הספרים" הדהרמי במערב, ויותר מזה, מן האימון המעשי של הדרך. הוא נראה זר, אקזוטי, מתאים ל"אנשי המזרח", לעתים נתפס כפרימיטיבי, פולקלורי, או יותר מדי אזוטרי. לעתים מתפעלים ממנו כאקט סימבולי מדליק [לבנות ולהרוס את מנדלות], או כ"חוויה" [ללכת לחניכה של הקאלהצ׳אקרה עם הדלאי לאמה]. 

לדהרמה פנים מיסטיים עמוקים, והם בלתי נפרדים מפניה האחרים. בעיני הם מצויים בתשתית החוויה הדהרמית, וברבדים העמוקים שמעבר לחיי היחיד, הנפש, ושיפור עצמי.

מהי ההתעוררות, בעצם? מהו הסאטורי, מלבד "הבנה" שמשפרת את חיי?

איך רואה הדהרמה את טיבו של העולם בפניו הנסתרים מעיני היומיום הקארמתיות שלנו?

מהי מהותה האמיתית של התהוות הגומלין מלבד שורת הבנות על הקשר שבין הדברים?

האם הדברים האלה הם עניין רק לתובנה, או גם - אולי בעיקר - לחוויית עולם?

אילו טקסטים עוסקים בפנים המיסטיים של קיומנו, או איך אפשר לקרוא בטקסטים המוכרים את הפנים הנסתרים של המציאות, אלה שהם מעבר לאישי-פסיכולוגי?

בקורס נרחיב את ארון הספרים הבודהיסטי ואת עולם המושגים המוכר לנו בדהרמה המערבית המקובלת. נקרא בטקסטים שעוסקים בהיבטים מיסטיים,  ונבחן את הדהרמה כאימון וכאורח חיים בעל עומק מיסטי. בין הטקסטים יהיו, למשל Lankavatara  - ה"ירידה ללאנקה"; וה   Avatamsaka Sutra[ Huayanבסינית]  "סוטרת זר הפרחים", שהם שני טקסטים מכוננים שהביאו ליצירתו של הזן הסיני, ואחר כך היפני.

מבנה הקורס

10 מפגשים + יום לימוד ותרגול ארוך

עלות קורס: 2,700 ש"ח 

בהנחיית: יעקב רז

ימי שני, בין השעות 09:00-11:30

הקורס החל ב 22/2/2021

ניתן להצטרף לאחר המפגש הראשון ולצפות בהקלטת המפגש.

פרופ' יעקב רז

הקורס מיועד

למתרגלים ותיקים 

כחמש שנות תרגול

ולבוגרי קורס הנגלה והנסתר

שנה א'

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו.